Selam Alejkum (Mirë se vini)

Mirë se vini në www.talharaka.tk

Selam Alejkum - Mirë se vini në webfaqen time Islame - Vëllezër dhe Motra Musliman-e jemi munduar që sado pak të kuptoni qdo gjë që gjendet në këtë webfaqe dhe inshAll-llah do të përfitoni rreth Fesë Islame - All-llahu ju shpërbleftë për vizitën .

Kjo webfaqe u mundësua në realizim edhe të shumë webfaqe tjera Islame .

Akide           

 Shirku është dy llojesh:
1. Shirku i madh
, i cili e nxjerr njeriun nga feja.
2. Shirku i vogël
, i cili e nxjerr njeriun nga teuhidi i plotë (por nuk e nxjerr nga feja).  - lexo më shumë -

 

Përkthimi i Sures El-Fatiha 1:1

1:1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1:2. Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botëve!
1:3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1:4. Sunduesit të Ditës së Gjykimit (përgjegjësisë-shpërblimit)!
1:5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ty kërkojmë ndihmë!
1:6. Udhëzona (përforcona) në rrugën e drejtë!
1:7. Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën veten!

Hadith - Besimi (Imani)

Na ka treguar Ubejdullah b. Musa, këtij Handhale b. Ebu Sufjani, ky nga Ikrime
b. Halidi, ky nga Ibni Omeri r.a., i cili ka thënë se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:

"Islami ndërtohet në pesë shtylla: dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se,
vërtet, Muhammedi është Pejgamber i Tij; falja e namazit; dhënia e zekatit; haxhxhi dhe
agjërimi i Ramazanit."
- (salihul Buhari)

Search site

Punuar nga Talha Raka © 2008. Të gjitha të drejtat i mban autori.