Selam Alejkum (Mirë se vini)

Definicioni i nifakut - hipokrizisë

Thotë Hafidh Ibën Haxheri (All-llahu e mëshiroftë): "Nifaku (hipokrizia) në terminologji don të thotë: kundërshtimi i të mbrendshmës me të jashtmen. Nëse është kundërshtim në besim ai është nifak i kufrit (i cili të nxjerrë nga feja). Përndryshe është nifak në vepër (i vogël, i cili nuk te nxjerrë nga feja, syefaqësi)." (Fet’hul Barij)

        Nifaku ndërtohet mbi mashtrim, devijim dhe gënjeshtër.

        All-llahu (subhanehu ve teala) thotë: “Ka disa njerëz që thonë: “Ne i kemi besuar All-llahut dhe jetës tjetër (Ahiretit), po në realitet ata nuk janë besimtarë. Ata përpiqen ta mashtrojnë All-llahun dhe ata që besuan, po në të vërtetë ata nuk mashtrojnë tjetër, pos vetvetes, por ata nuk e hetojnë." [El-Bekare, 8-9]

        Për këtë arsye ishte dënimi i munafikëve prej dënimeve më të dhimbshme në ahiret, dhe se ata janë në shtrsën më të fundit të xhehennemit.

        All-llahu (subhanehu ve teala) thotë: "S’ka dyshim, munafikët do të jenë në shtresën më të ulët (në fund) të zjarrit dhe për ta nuk do të gjesh mbrojtës”. [En-Nisa, 145]


Shkaku i shfaqjës së munafikëve

        Shkaku parë i shfaqjes së munafikëve është ngritja e shtetit Islam në Medinë dhe sundimi i muslimanëve në të.

        Thotë Shejhul Islam Ibën Tejmije (All-llahu e mëshiroftë): Kur emigroi Pejgamberi (sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem) në Medinë dhe u bënë besimtarët të fortë dhe krenarë, hyrën shumë njerëz në Islam me dëshirë dhe nënshtrim. Ishin disa prej të afërmëve të tyre që e pranun Islamin dhe e shfaqën atë nga frika, që në mbrendësi ishin pabesimtarë. I pari i tyre ishte Abdullah bin Ubejj bin Selul që për shkak të tij dhe disa të tjerëve si ai prej munafikëve zbritën ajete ku tregojnë besimin dhe gjendjen tyre të mbrendshme.

Search site

Punuar nga Talha Raka © 2008. Të gjitha të drejtat i mban autori.