Selam Alejkum (Mirë se vini)

Barazimi i Kur'anit me Sunnetin e Pejgamberit [s.a.v.s] në të argumentuar

 Sunneti është një pjesë e dytë e shpalljes hyjnore, që u zbrit tek Pejgamberit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]. Pjesa tjetër është Kur'ani Fisnik, ai është fjalë e All-llahut, Zotit të gjithë botëve, i zbritur e nuk është i krijuar.
    Argument për këtë kemi shumë ajete, hadithe dhe koncenzusin e gjeneratave të hershme.

        Argumentet Kur'anore:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى {3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

        "3. As nuk flet ai nga dëshira (e vetë atij). 4. Është vetëm Shpallje që i frymëzohet." [En-Nexhm]

 

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

        "Ty ta zbritëm Kur'anin që t'u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë (Kur'anin)." [En-Nahl, 44]

 

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

        "Çka t'ju jep Pejgamberi, atë merrnie e çka t'ju ndalojë, përmbanju dhe kini frikë All-llahun, se All-llahu është ndëshkues i ashpër." [El-Hashr, 7]

 

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

        "(O Muhammed): “Nëse vërtet e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua (pranoni Islamin, ndiqni Kur’anin dhe Sunetin), Allahu do t’ju dojë ju dhe do t’ju falë juve gjynahet tuaja. Dhe Allahu është gjithnjë Falës i Madh, Mëshirëplotë.” [Ali Imran, 31]

 

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُون حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

        "Por jo, për Zotin tënd! Ata nuk janë besimtarë derisa të mos zgjedhin ty për të gjykuar në të gjitha mosmarrëveshjet mes tyre, derisa të mos mbetet në veten e tyre asnjë pikë kundërshtimi ndaj vendimeve të tua dhe derisa t’i pranojnë ato (vendimet e tua) plotësisht të nënshtruar." [En-Nisa, 65]

 

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

        "Dhe le të kenë mendjen ata të cilët nuk pajtohen me urdhërin e të Dërguarit (a.s. - Sunetin e tij, me rrugën e tij, zbatimin në jetë të Urdhërave të Allahut, të Islamit), që të mos bjerë mbi ta ndonjë Fitneh (mosbesim, sprovë, vështirësi, ose fatkeqësi, tërmet, vrasje, nënshtrim nga tiranë etj), ose t’u jepet një ndëshkim i dhimbshëm." [En-Nur. 63]

        Këto dhe ajete të tjera të shumta që nxisin për pasimin e sunnetit të Pejgamberit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] dhe argumentojnë obligueshmerinë e të praktikuarit të tij dhe ndalimin e kundërshtimit të tij.

 

        Argumentët nga Sunneti

        Transmetohet nga Ebu Rafi, shërbetori i Pejgamberit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i All-llahut [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]: "Mos mbeshtetët dikush në ulëse e t'i paraqitet atij ndonjë çështje, të cilën e kam urdhëruar apo e kam ndaluar e të thojë: Nuk e di këtë. Çdo gjë që gjindet në Kur'anën e pasojmë." [Ebu Davud, 12/5, hadithi nr: 4605]

        Transmetohet nga Mikdam bin Muid se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: "Më është dhënë Kur'ani edhe një i ngjajshëm si ai. Pritet që të ketë njeri ngopaç, i mbeshtetur në ulësen e tij e të thotë: U porosis me këtë Kur'an, ç'ka të gjeni në te hallall merrenie e ç'ka të gjeni në te haram largohuni. Pa dyshim se atë që e ka bërë haram Pejgamberit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] është sikur ajo që e ka bërë haram All-llahu." [Ebu Davudi, 10/5, hadithi nr: 4604]

        Transmetohet nga Xhabir bin Abdullah se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i All-llahut [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]: "Ka mundësi që dikush nga ju, t'i vijë atij ndonjë hadith nga hadithet e mia e ai i mbështetur në ulëse e të thojë: Leri këto! Mjaftojnë ato që gjinden në Kur'an t'i pasojmë." [Ibën Abdul-Berr, Xhamiu Bejanul Ilm,, f.189, vol. 2]

        Transmetohet nga Arbad bin Sarijeh se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: "U porosis juve që ta keni frikë All-llahun, ta dëgjoni dhe respektoni emirin qoftë ai edhe ndonjë rob habeshij. Ai që do të jetojë gjatë nga ju do të sheh përçarje të madhe. Andaj, ndiqnie sunnetin tim dhe sunnetin e hulefau rrashidinëve (katër halifet pas Pejgamberit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]; Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin dhe Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë). Kapuni fortë për te dhe asnjëherë mos e leshoni! Largohuni gjërave të shpikura, sepse çdo gjë e shpikur është bidat e çdo bidat është devijim." [Ebu Davud, 13/5, hadithi nr: 4607]

        Ekzistojnë edhe hadithe të tjera që nxisin për pasimin e sunnetit dhe përhapjes së tij.

 

        Nga fjalët e dijetarëve

        Transmetohet nga Hasan El-Basriu se Umran bin Husajn ishte i ulur me shokët e tij dhe njëri ndër të pranishmit tha: Mos na flitni tjetër pos me Kur'an! I tha Atij (Umrani): Afrohu pak! U afrua. Pastaj i tha: Sikur do të mjaftojshe ti dhe shokët e tu me Kur'an a do të gjejshe në te farzin e drekës katër reqate, apo farzin e ikindisë katër reqate apo farzin e akshamit tre reqate dhe të lexosh sure pas fatihasë vetëm në dy të parët? Apo vallë, nese do te mjaftojshe vetëm me Kur'an ti dhe shokët e tu a do të gjejshe në te se tavafi reth Qabes dhe në Safa dhe Merva të bëhët shtatë herë?! Pastaj tha: O ju njerëz, merrni nga ne se vallahi nëse nuk e bëni këtë do të devijoni." [Transmeton Bejhakiu]

         Transmeton Muhamed bin Kethir nga Evzaiu, e ky nga Hasan bin Atijeh se ka thënë: I vinte Xhibrili Pejgamberit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] për t'ia zbritur sunnetin ashtu siç vinte për t'ia zbritur Kur'anin." [Ed-Darimi, 117/1, Hadithi nr: 594]

        Transmetohet nga Ejub Es-Sehtijani se një njeri i ka thënë Mitraf bin Abdullah bin Shehir: Mos na flitni tjetër pos asaj që gjindet në Kur'an! I tha Mitrafi atij: Vallahi, ne nuk dojmë që të gjejmë ndonjë zëvendesues për Kur'anin, por duam dikë që është më i ditur sësa ne me Kur'anin." [Transmeton Bejhakiu]

        Transmetohet nga Evzaiu se ka thënë: Ka thënë Ejub Es-Sahtijani: Nëse i flet një personi me sunnet e ai të thotë se lere këtë por na fol me Kur'an! Dije se ky është i devijuar." [Transmeton Bejhakiu]

        Ka thënë Evzaiu, Mekhuli, Jahja ibën Ebu Kethir dhe disa të tjerë: "Kur'ani është më i nëvojshëm për sunnetin (në argumentin dhe sqarim) sësa sunneti për Kur'anin. Sepse sunneti e sqaron Kur'anin e Kur'ani nuk e sqaron sunnetin." [Ed-Darimi, 117/1, hadithi nr: 593]

Search site

Punuar nga Talha Raka © 2008. Të gjitha të drejtat i mban autori.